Redemptoristé mají jáhna z Kostelce nad Orlicí

Redemptorista Pavel Hudousek z Kostelce nad Orlicí přijal jáhenské svěcení v úterý 15. 8. v banskobystrickém kostele Nanebevzetí Panny Marie z rukou biskupa Mariána Chovance. Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele spolu s ním získala tento den i dalšího diakona a kněze, oba ze Slovenska.

image:Image 39/source/orig/38987_26248_0_image.jpg

Pavel Hudousek na formaci k redemptoristům nastoupil v roce 2015, dočasnými sliby se zavázal v srpnu 2019. Věčné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti a slib a přísahu setrvání v kongregaci složil dva dny před jáhenským svěcením do rukou vikáře provinciála řádové Provincie Bratislava-Praha Františka Boldyho. Stalo se tak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.

Převzato z Cirkev.cz

Sbírka na obnovu historických varhan

Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje veřejnou sbírku na shromažďování finančních prostředků na obnovu historických varhan v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.
„Vraťme hlas kosteleckým varhanám“.

Sbírka se koná od 14.06.2023 do 31.12.2023. Sbírkovými kasičkami umístěnými:

Městský úřad, Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí
Chrám sv. Jiří, Jiráskovo náměstí, Kostelec nad Orlicí
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s., Palackého náměstí čp. 29, Kostelec nad Orlicí

Transparentní sbírkový účet:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
č. účtu 6309356379/0800

Za každý finanční dar děkujeme!

Účelem sbírky je obnova historických varhan v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí. Již v roce 2007 vypracoval diecézní organolog p. Václav Uhlíř návrh restaurátorského záměru na obnovu varhan kostela z důvodu silného opotřebení nástroje. Za uplynulé roky se nepodařilo shromáždit finanční prostředky potřebné k provedení nutných oprav a stav nástroje se navíc značně zhoršil. Předpokládaná finanční náročnost opravy varhan významně překračuje možnosti kostelecké farnosti, a to přesto, že obnovu varhan by bylo nutné provádět na etapy podle funkčních celků.

Veřejná sbírka organizovaná obcí je důležitým vyjádřením podpory obyvatel města i samotného města uvedenému záměru k záchraně a obnově varhan. Finanční prostředky získané veřejnou sbírkou budou použity výhradně na práce spojené s restaurováním nástroje, a to i formou spoluúčasti k případné dotaci Královéhradeckého kraje v programu Obnova historických varhan. Z tohoto programu již byla podpořena oprava řady varhan v obcích našeho regionu a některé byly zařazeny i do projektu Vzkříšené varhany podporovaného KHK.

Kostelní varhany nejsou jen součástí historického objektu a kulturní památky, jsou především hudebním nástrojem, který je pravidelně využíván při liturgii a pak také při různých koncertech organizovaných pro občany a návštěvníky našeho města. Nástroj je využíván i pro výuku dětí místní ZUŠ. Současný technický stav varhan, funkčnost prvků a jejich neřešitelná rozladěnost je na hranicích použitelnosti pro výše uvedené účely.